Rodový vývod bratří Ohrensteinů (© Viktor Heřmánek)
Rodový vývod bratří Ohrensteinů (© Viktor Heřmánek)Na ja­ře roku 2009 jsme se roz­hod­li dů­stoj­ně při­po­me­nout 90. vý­ro­čí na­ro­ze­ní bás­ní­ka Ji­ří­ho Or­te­na. Při té­to pří­le­ži­tos­ti při­pra­vi­la a vy­da­la na­še ško­la - před 10 le­ty pře­jme­no­va­ná z Gym­ná­zi­um Kut­ná Ho­ra na Gym­ná­zi­um Ji­ří­ho Or­te­na – ka­len­dář na­zva­ný „Ji­ří Or­ten 1919-1941,“ kte­rý při­ná­ší zá­klad­ní in­for­ma­ce o ži­vo­tě bás­ní­ka. Po­u­če­ní o je­ho pů­vo­du, ro­di­ně a vzta­hu ke Kut­né Ho­ře po­skyt­nou všem zá­jem­cům rov­něž ty­to webo­vé strán­ky, ná­vštěv­ní­kům ško­ly pak i no­vá pa­ne­lo­vá vý­zdo­ba na chod­bě v prv­ním pa­t­ře GJO. Po de­se­ti le­tech tak au­to­ro­vi, je­hož jmé­no jsme si vy­půj­či­li do ná­zvu ško­ly, splá­cí­me ale­spoň čás­teč­ně to, co jsme mu do­sud zů­sta­li dluž­ni…

  GJO Kutná Hora, září 2009

 

© de­sign Do­mi­nik Cí­sař, sys­tém Vác­lav Alt, ob­sah Vik­tor Heř­má­nek, his­to­ric­ké fo­to­gra­fie SO­kA Kut­ná Ho­ra, SO­kA Ko­lín, Ná­rod­ní Ar­chiv Pra­ha, Pa­mát­ník ná­rod­ní­ho pí­sem­nic­tví Pra­ha, Ka­ta­strál­ní úřad Kut­ná Ho­ra